Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Gimnazjum w Starym Zamościu (RODO)


Obowiązek informacyjnyRealizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych pracowników, nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu a także innych klientów Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu

Administratorem Danych Osobowych jest Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu reprezentowane przez Dyrektora Gimnazjum im . Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu, z siedzibą w Wierzbie 19A, 22-417 Stary Zamość

1.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem
tel. 84-616-40-89; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu.
2.    Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu Inspektorem Ochrony Danych Panem Andrzejem Kurylak pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych Statucie Gimnazjum im Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996), ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ponadto Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny - wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu.
4.    W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
a.    zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
b.    ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
c.    wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
d.    ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
e.    zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
f.    zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
5.    Dane osobowe uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom fizycznym przebywającym na terenie Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f Rozporządzenia RODO).
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 217).
7.    Podanie danych osobowych przez uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie w zakresie wskazanym w Statucie Szkoły Podstawowej im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, które są niezbędne do realizacji zadań oświatowych jest obowiązkowe, w szerszym np. wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza) mogą być umieszczane np. na stronie internetowej szkoły: www.gimstzamosc.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów - jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
8.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
9.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
10.    Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
11.    Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
12.    W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b.    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c.    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e.    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
g.    w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.Dyrektor
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego
w Starym Zamościu
Zbigniew Świrszcz